EB-AVO-GOBAK,NI - Ergänzende Bestimmungen-AVO-GOBAK